Талқыланатын терминдер_Anonym
Портлет менюі
  Талқыланатын терминдер
Термин іздеу:
 
Қызметтік бет
Талқыланатын терминдер
  нормированные потери - нормаланған ысыраптар
  технологически неизбежное сжигание газа - газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу
  предел - шек
  горно-металлургический комплекс - тау-кен-металлургиялық кешен
  рациональное использование недр - жер қойнауын тиімді пайдалану
  геологосъемка - геологиялық түсіру
  геологоразведочные работы - геологиялық барлау жұмыстары
  геологическое доизучение - геологиялық жете зерттеу
  сейсморазведочные работы - сейсмикалық барлау жұмыстары
  недропользования - жер қойнауын пайдалану
  недра - жер қойнауы
  горный склон - тау беткейі
  отложения - түзілім
  целик - кентірек
  рудоспуск - кенқұдық
  полевой штрек - алаптық қуақаз
  горная масса - тау-кен массасы
  выемочные единицы - қазбалау бірліктері
  выработка - қазба
  полевые работы - дала жұмыстары
  ширина борта - өңір ені
  шаблон - шаблон, қалып
  чулочный - шұлықтық, шұлықты
  чулки - шұлық
  неисчерпаемые ресурсы - сарқылмас ресурстар
  изделия - бұйым
  древесина - сүрек
  высокая добавленная стоимость - қосылған құны жоғары
  валовая добавленная стоимость - жалпы қосымша құн
  крепь - бекітпе
  цех электролиза меди - мыс электролиздеу цехы
  фильтр-пресс «Андритц» - «Андритц» сүзгі-баспағы
  фильтрат - сүзгі құрал
  установка по откатке шлаковых котлов - қож қазандықтарын тасымалдау қондырғысы
  установка очистки электролита - электролитті тазарту қондырғысы
  ярлык - таңба, белгі
  мелкосортный прокатный стан - ұсақ сұрыпты илемді орнақ
  листовое стекло - табақ шыны
  подгузники - жөргектер, кішкене жаялықша
  парусина джутовая - кендір кенеп
  пряжа рыхлая - босаң иірімжіп
  пряжа трощеная - қосарланған иірімжіп
  пряжа - иірімжіп
  подрез - тілікше
  шипы колес - дөңгелектердің бүртабаны
  спад производства - өндірістің артта қалуы
  трусы - түзкиім, келтедамбал, ішкиім, шолақ дамбал
  колготки - колготкы, шұлықдамбал, жұқа шұлық
  носки - ұйық, шұлық
  натяжитель - кергіш
  дооснащение - толық, жете жарақтандыру
  вмятина - жаншылма
  ветошь - қиынды, қиқым
  гранулированный чугун - түйіршіктелген шойын
  водолазка - мойынжейде
  валик подающий - жеткізуші білікше
  вал товарный - тауарлық білік
  брюки клеш - кең балақ шалбар
  бортовка - өңір қатырмасы
  автолебедка - автошығыр
  абстракты - өсімдік сүзіндісі
  абсолютно - мүлде, тіпті, абсолютті
  абсорбент - сіңіргіш
  инновационный грант - инновациялық грант
  производительность труда- еңбек өнімділігі
  инновационность- инновациялық
  бизнес-инкубирования - бизнес-инкубациялау
  автономный кластерный фонд - дербес кластерлік қор
  реагирование- ден қою
  расхождение - айырмашылық
  уязвимость - осалдылық
  техническое перевооружение - техникалық қайта жарақтандыру
  масштабность - ауқымдылық
  критические технологии - сындарлы технологиялар
  производственная цепочка - өндірістік тізбек
  технологическое прогнозирование - технологиялық болжау
  коммерциализация - технологияларды коммерцияландыру
  целенаправленная работа - мақсатты жұмыс
  фокусирование - бағытталған
  экономические реалии - экономикалық болмыстар
  ниша - тауаша
  Роспил - тиыністеу
  конъюктура - (ұсынылған аудармасы: конъюктура)
  отпускная - (ұсынылған аудармасы: жіберу, босату)
  покупная - (ұсынылған аудармасы: сатып алу)
  закупочная - (ұсынылған аудармасы: толайым сатып алу)
  целевой - (ұсынылған аудармасы: мақсатты)
  продвижение - (ұсынылған аудармасы: ілгерілету, алғажылжыту)
  торговец - (ұсынылған аудармасы: саудагер)
  подлинник - (ұсынылған аудармасы: түпнұсқа)
  субстанция - (ұсынылған аудармасы: түпнегіз)
  ключевой - (ұсынылған аудармасы: түйінді)
  генеральный - (ұсынылған аудармасы: бас, негізгі)
  допустимый - (ұсынылған аудармасы: ұйғарымды)
  разводнение - (ұсынылған аудармасы: сұйылту)
  вспомагательное - (ұсынылған аудармасы: көмекші)
  унификация - (ұсынылған аудармасы: біріздендіру)
  непрерывная - (ұсынылған аудармасы: үздіксіз)
  сквозной - (ұсынылған аудармасы: толасыз)
  интенсивный - (ұсынылған аудармасы: қарқынды)
  темп - (ұсынылған аудармасы: қарқын)
  твердый - (ұсынылған аудармасы: қатаң)
  протекционизм - (ұсынылған аудармасы: қолданпаздық)
  самостоятельный - (ұсынылған аудармасы: өздігінен)
  персонифицированный - (ұсынылған аудармасы: дербестендірілген)
  эксперт - (ұсынылған аудармасы: сарапшы)
  котировка - (ұсынылған аудармасы: бағамдама)
  ценообразование - (ұсынылған аудармасы: бағатүзілім)
  инвентарный - (ұсынылған аудармасы: мүкәмалдық)
  рассрочка - (ұсынылған аудармасы: мұрсат)
  соглашение - (ұсынылған аудармасы: келісім)
  согласование - (ұсынылған аудармасы: келісімге келу)
  согласие - (ұсынылған аудармасы: келісу)
  покупатель - (ұсынылған аудармасы: сатып алушы)
  скупщик - (ұсынылған аудармасы: алып-сатушы)
  дублирующий - (ұсынылған аудармасы: қосарланушылық)
  безналичный - (ұсынылған аудармасы: қолма-қол емес)
  блокирование - (ұсынылған аудармасы: бұғаттау)
  сдерживание - (ұсынылған аудармасы: тежеу)
  сводка - (ұсынылған аудармасы: жиынтық, ақпар)
  оздоровление - (ұсынылған аудармасы: сауықтыру)
  санация - (ұсынылған аудармасы: қалпына келтіру)
  церемония - (ұсынылған аудармасы: салтанатты рәсім)
  оформления - (ұсынылған аудармасы: рәсімдеу)
  процедура - (ұсынылған аудармасы: рәсім; процедура)
  кардинальная - (ұсынылған аудармасы: түпкілікті)
  радикальный - (ұсынылған аудармасы: түбегейлі)
  реставрация - (ұсынылған аудармасы: реставрация)
  реновация - (ұсынылған аудармасы: реновация)
  рекламация - (ұсынылған аудармасы: рекламация)
  револьверный - (ұсынылған аудармасы: револьверлі)
  ревокация - (ұсынылған аудармасы: ревокация)
  ратификация - (ұсынылған аудармасы: ратификация)
  расценка - (ұсынылған аудармасы: бағалама)
  курс - (ұсынылған аудармасы: бағам)
  разбазаривание - (ұсынылған аудармасы: орынсыз шашу)
  растранжирование - (ұсынылған аудармасы: орынсыз шашу)
  сегментация - (ұсынылған аудармасы: сегменттеме)
  ранжирование - (ұсынылған аудармасы: ранжгілеу)
  непрерывный - (ұсынылған аудармасы: үздіксіз)
  перманентный - (ұсынылған аудармасы: перманентті)
  стагфляция - (ұсынылған аудармасы: стагфляция)
  спад - (ұсынылған аудармасы: құлдырау)
  расхождение - (ұсынылған аудармасы: айырмашылық)
  разрыв - (ұсынылған аудармасы: алшақтық)
  нулификация - (ұсынылған аудармасы: нөлдендіру)
  область - (ұсынылған аудармасы: обылыс, сала)
  директивный - (ұсынылған аудармасы: директивті)
  модификационный - (ұсынылған аудармасы: түрлендірілген, модификацияланған)
  трансформационный - (ұсынылған аудармасы: трансформациялық)
  селективный - (ұсынылған аудармасы: талғамалы, селективті)
  ваучер - (ұсынылған аудармасы: ваучер)
  реверсивный - (ұсынылған аудармасы: реверсивті)
  корретирующий - (ұсынылған аудармасы: түзетуші)
  исправительный - (ұсынылған аудармасы: түзету)
  проблема - (ұсынылған аудармасы: проблема, мәселе)
  показуха - (ұсынылған аудармасы: алдамшылық)
  приукрашивание - (ұсынылған аудармасы: көз бояушылық)
  мероприятия - (ұсынылған аудармасы: іс-шара)
  мера - (ұсынылған аудармасы: шара)
  последовательность - (ұсынылған аудармасы: тізбектілік)
  профицит - (ұсынылған аудармасы: профицит)
  преимущество - (ұсынылған аудармасы: басымдылық)
  предпочтение - (ұсынылған аудармасы: қалаушылық)
  ориентир - (ұсынылған аудармасы: бағдар)
  проспект - (ұсынылған аудармасы: проспект)
  панель - (ұсынылған аудармасы: панель)
  опекун - (ұсынылған аудармасы: қамқоршы)
  попечение - (ұсынылған аудармасы: қамқорлық)
  пометка - (ұсынылған аудармасы: белгілеме)
  лимитный - (ұсынылған аудармасы: лимиттік)
  ограничительный - (ұсынылған аудармасы: шектегіш)
  рестрикционный - (ұсынылған аудармасы: рестрикциялық)
  повышение - (ұсынылған аудармасы: жоғарлату)
  повинность - (ұсынылған аудармасы: айыптама)
  оброк - (ұсынылған аудармасы: оброк)
  дань - (ұсынылған аудармасы: алым-салық)
  поборы - (ұсынылған аудармасы: аударылым)
  установленный - (ұсынылған аудармасы: белгіленген)
  фиксированный - (ұсынылған аудармасы: шегенделген)
  плавающий - (ұсынылған аудармасы: өщгермелі)
  перспектива - (ұсынылған аудармасы: болашақ)
  потеря - (ұсынылған аудармасы: жоғалтым)
  спекулянт - (ұсынылған аудармасы: алып-сатар)
  перекупщик - (ұсынылған аудармасы: саудагер)
  первоначальный - (ұсынылған аудармасы: әуелгі)
  начальный - (ұсынылған аудармасы: бастапқы)
  первичный - (ұсынылған аудармасы: алғашқы)
  пассив - (ұсынылған аудармасы: пассив)
  взнос - (ұсынылған аудармасы: жарна)
  пай - (ұсынылған аудармасы: пай)
  норма - (ұсынылған аудармасы: норма, өлшем, мөлшер)
  жирооборот - (ұсынылған аудармасы: жироайналым)
  пагамент - (ұсынылған аудармасы: пагамент)
  отчуждение - (ұсынылған аудармасы: иеліктен айыру)
  масштаб - (ұсынылған аудармасы: масштаб)
  величина - (ұсынылған аудармасы: шама)
  прогресс - (ұсынылған аудармасы: прогресс)
  анкета - (ұсынылған аудармасы: сауалнама)
  опрос - (ұсынылған аудармасы: пікір сұрау)
  оклад - (ұсынылған аудармасы: айлық)
  либерализация - (ұсынылған аудармасы: ырықтандыру)
  выборка - (ұсынылған аудармасы: іріктеме)
  девальвация - (ұсынылған аудармасы: девальвация)
  номинальное - (ұсынылған аудармасы: номиналды, атаулы)
  номенклатура - (ұсынылған аудармасы: номенклатура)
  непредвиденный - (ұсынылған аудармасы: күтілмеген)
  присоединение - (ұсынылған аудармасы: қосылу)
  приобщение - (ұсынылған аудармасы: қатыстыру)
  интеграция - (ұсынылған аудармасы: интеграция)
  слияние - (ұсынылған аудармасы: бірігу, қосылу)
  надзор - (ұсынылған аудармасы: қадағалау)
  наблюдение - (ұсынылған аудармасы: байқау, бақылау)
  фискальный - (ұсынылған аудармасы: фискалды)
  казначейство - (ұсынылған аудармасы: қазынашылық)
  олигарх - (ұсынылған аудармасы: олигарх)
  магнат - (ұсынылған аудармасы: алпауыт)
  монополисть - (ұсынылған аудармасы: монополист)
  рычаг - (ұсынылған аудармасы: тұтқа)
  механизм - (ұсынылған аудармасы: механизм)
  стимулирование - (ұсынылған аудармасы: ынталандыру)
  поощрение - (ұсынылған аудармасы: көтермелеу)
  профиликтивный - (ұсынылған аудармасы: профилактика)
  превентивный - (ұсынылған аудармасы: алдын алу)
  манипуляция - (ұсынылған аудармасы: манипуляция)
  махинация - (ұсынылған аудармасы: айла-шарғы)
  матричный - (ұсынылған аудармасы: матрицалық)
  магинал - (ұсынылған аудармасы: маргинал)
  рациональный - (ұсынылған аудармасы: ұтымды)
  рационализация - (ұсынылған аудармасы: ұтымды ету)
  оптимальный - (ұсынылған аудармасы: оңтайлы)
  маневрирование - (ұсынылған аудармасы: маневрлеу)
  локализация - (ұсынылған аудармасы: локализация)
  сервис - (ұсынылған аудармасы: сервис)
  обслуживание - (ұсынылған аудармасы: қызмет ету)
  служба - (ұсынылған аудармасы: қызмет)
  функция - (ұсынылған аудармасы: функция)
  лицо - (ұсынылған аудармасы: тұлға)
  линейное - (ұсынылған аудармасы: сызықтық)
  компенсация - (ұсынылған аудармасы: өтем)
  покрытие - (ұсынылған аудармасы: орнын жабу)
  лимит - (ұсынылған аудармасы: лимит)
  ликвидация - (ұсынылған аудармасы: жою, тарату)
  лизингодатель - (ұсынылған аудармасы: лизинг беруші)
  арендодатель - (ұсынылған аудармасы: жалға беруші)
  легализация - (ұсынылған аудармасы: заңдастыру)
  равновесие - (ұсынылған аудармасы: тепе-теңдік)
  паритет - (ұсынылған аудармасы: паритет)
  окупаемость - (ұсынылған аудармасы: өтелімдік)
  маржинальный - (ұсынылған аудармасы: маржиналдық)
  совместимость - (ұсынылған аудармасы: үйлесімділік)
  пропорция - (ұсынылған аудармасы: пропорция)
  кооперирование - (ұсынылған аудармасы: кооперациялау)
  координация - (ұсынылған аудармасы: үйлестіру)
  конфликт - (ұсынылған аудармасы: қайшылық, шиеленіс, қақтығыс)
  конкурентный - (ұсынылған аудармасы: бәсекелі)
  конечный - (ұсынылған аудармасы: түпкілікті)
  конвертируемый - (ұсынылған аудармасы: айырбасталымды)
  конверсионный - (ұсынылған аудармасы: конверсиялық)
  компонент - (ұсынылған аудармасы: құрамдас)
  товарищество - (ұсынылған аудармасы: серіктестік)
  компаньон - (ұсынылған аудармасы: серіктес)
  венчурный - (ұсынылған аудармасы: венчурлық)
  дочерняя - (ұсынылған аудармасы: еншілес)
  кэптивная - (ұсынылған аудармасы: кэптивті)
  трастовый - (ұсынылған аудармасы: трастық)
  коммандист - (ұсынылған аудармасы: сенімді)
  доверенное лицо - (ұсынылған аудармасы: сенім тұлға)
  поверенный - (ұсынылған аудармасы: сенімгер)
  удостоверение - (ұсынылған аудармасы: куәлік)
  свидетельство - (ұсынылған аудармасы: куәлік)
  ковернота - (ұсынылған аудармасы: ковернота)
  тавро - (ұсынылған аудармасы: тавро)
  марка - (ұсынылған аудармасы: марка)
  клеймо - (ұсынылған аудармасы: таңба)
  классификация - (ұсынылған аудармасы: классификация, жіктелім)
  квалификационный - (ұсынылған аудармасы: білікті, квалификациялық)
  аналитический - (ұсынылған аудармасы: аналитикалық, талдамалық)
  стартовый - (ұсынылған аудармасы: бастапқы)
  частный - (ұсынылған аудармасы: жекеше)
  личный - (ұсынылған аудармасы: өзіндік)
  индивидуальный - (ұсынылған аудармасы: жеке)
  конкретный - (ұсынылған аудармасы: нақтылы)
  истинный - (ұсынылған аудармасы: ақиқат)
  реальный - (ұсынылған аудармасы: шынайы)
  фактический - (ұсынылған аудармасы: нақты)
  общий - (ұсынылған аудармасы: ортақ)
  валовый - (ұсынылған аудармасы: жалпы)
  консолидированный - (ұсынылған аудармасы: шоғырландырылған)
  консолидация - (ұсынылған аудармасы: шоғырлану)
  концентарция - (ұсынылған аудармасы: концентарция)
  кумулятивный - (ұсынылған аудармасы: кумулятивті)
  аккумуляция - (ұсынылған аудармасы: аккумуляция)
  барьер - (ұсынылған аудармасы: тосқауыл)
  препятствия - (ұсынылған аудармасы: кедергі)
  знак - (ұсынылған аудармасы: белгі)
  косвенный - (ұсынылған аудармасы: жанама)
  побочный - (ұсынылған аудармасы: қосалқы)
  стагнация - (ұсынылған аудармасы: стагнация)
  застой - (ұсынылған аудармасы: тоқырау)
  деградация - (ұсынылған аудармасы: деградация)
  запись - (ұсынылған аудармасы: жазба)
  записка - (ұсынылған аудармасы: жазбахат)
  наработка - (ұсынылған аудармасы: дайындама)
  задел - (ұсынылған аудармасы: даярлық)
  заготовка - (ұсынылған аудармасы: даярлама)
  портфель - (ұсынылған аудармасы: портфель)
  завышение - (ұсынылған аудармасы: асырып көрсету)
  вымогательство - (ұсынылған аудармасы: бопсалау)
  шантаж - (ұсынылған аудармасы: бопса)
  обращаемость - (ұсынылған аудармасы: айналысымдық)
  документация - (ұсынылған аудармасы: құжаттама)
  оборачиваемость - (ұсынылған аудармасы: айналымдылық)
  кругооборот - (ұсынылған аудармасы: айналмалы)
  оборот - (ұсынылған аудармасы: айналым)
  обращение - (ұсынылған аудармасы: айналыс)
  приплата - (ұсынылған аудармасы: қосымша ақы)
  прибавка - (ұсынылған аудармасы: қосымша)
  наценка - (ұсынылған аудармасы: қосымша баға)
  наложенный - (ұсынылған аудармасы: үстеме)
  накидка - (ұсынылған аудармасы: үстеу)
  надбавка - (ұсынылған аудармасы: үстелім)
  добавочный налог - (ұсынылған аудармасы: қосымша салық)
  накладные затраты - (ұсынылған аудармасы: үстеме шығындар)
  фрахт - (ұсынылған аудармасы: фрахт)
  добсосовестьность - (ұсынылған аудармасы: адалдық)
  лояльность - (ұсынылған аудармасы: ниеттестік)
  динамика - (ұсынылған аудармасы: динамика)
  вложение - (ұсынылған аудармасы: жұмсалым салу)
  вклад - (ұсынылған аудармасы: салым)
  деноминация - (ұсынылған аудармасы: деноминация)
  двойное - (ұсынылған аудармасы: қосарлы, екіжақты)
  движимость - (ұсынылған аудармасы: жылжымалылық)
  меркантильные - (ұсынылған аудармасы: меркантилді)
  заимствование - (ұсынылған аудармасы: алыс-беріс)
  давальческий - (ұсынылған аудармасы: өңделме)
  контокоррентный - (ұсынылған аудармасы: контокоррентті)
  единообразный - (ұсынылған аудармасы: біртекті)
  единый - (ұсынылған аудармасы: бірыңғай)
  манифест - (ұсынылған аудармасы: манифест)
  декларация - (ұсынылған аудармасы: декларация)
  пособие - (ұсынылған аудармасы: жәрдемақы)
  горизонтальный - (ұсынылған аудармасы: көлденең)
  глобализация - (ұсынылған аудармасы: жаһандану)
  гибкая - (ұсынылған аудармасы: икемді)
  выработка - (ұсынылған аудармасы: өндірім)
  вторичный - (ұсынылған аудармасы: екінші реттік)
  возмещение - (ұсынылған аудармасы: орнын өтеу)
  восполение - (ұсынылған аудармасы: орнын толтыру)
  вмененный - (ұсынылған аудармасы: енгізілген, жүктеген)
  взыскание - (ұсынылған аудармасы: өндіріп алу)
  взимание - (ұсынылған аудармасы: төлеттіру)
  найм - (ұсынылған аудармасы: жалдану)
  вербовка - (ұсынылған аудармасы: тарту)
  перечисление - (ұсынылған аудармасы: аудару)
  перевод - (ұсынылған аудармасы: аударым)
  начисление - (ұсынылған аудармасы: есептеу)
  отчисление - (ұсынылған аудармасы: аудару, аударым)
  процесс - (ұсынылған аудармасы: үдеріс)
  отчетность - (ұсынылған аудармасы: есептілік)
  посредник - (ұсынылған аудармасы: делдал)
  брокер - (ұсынылған аудармасы: брокер)
  блокада - (ұсынылған аудармасы: құрсау)
  реструктурация - (ұсынылған аудармасы: қайта құрылымдау)
  репрезентация - (ұсынылған аудармасы: репрезентация)
  репрессивный - (ұсынылған аудармасы: репрессивті)
  гарантия - (ұсынылған аудармасы: кепілдік)
  гарантийность - (ұсынылған аудармасы: кепілділік)
  ручательство - (ұсынылған аудармасы: кепілгерлік)
  поручатель - (ұсынылған аудармасы: кепілгер)
  гарант - (ұсынылған аудармасы: гарант)
  закладная - (ұсынылған аудармасы: кепілдеме)
  задаток - (ұсынылған аудармасы: кепілақы)
  залог - (ұсынылған аудармасы: кепілзат)
  бонд - (ұсынылған аудармасы: бонд)
  лихорадка - (ұсынылған аудармасы: дүрлігіс, тынышы кету)
  бум - (ұсынылған аудармасы: дүрлікпе)
  ажиотаж - (ұсынылған аудармасы: дүрлігу)
  паника - (ұсынылған аудармасы: дүрбелең, дүрлікпе)
  процент - (ұсынылған аудармасы: процент)
  приток - (ұсынылған аудармасы: ағым)
  поступление - (ұсынылған аудармасы: түсу)
  барыш - (ұсынылған аудармасы: барыш)
  подлог - (ұсынылған аудармасы: алдамыш)
  лже - (ұсынылған аудармасы: жалған)
  квази - (ұсынылған аудармасы: квази)
  подложный - (ұсынылған аудармасы: жасанды)
  фиктивный - (ұсынылған аудармасы: фиктив, өтірік)
  ложный - (ұсынылған аудармасы: жалған)
  запас - (ұсынылған аудармасы: босалқы қор)
  резерв - (ұсынылған аудармасы: резерв)
  фонд - (ұсынылған аудармасы: қор)
  проверка - (ұсынылған аудармасы: тексеру)
  ревизия - (ұсынылған аудармасы: ревизия)
  баланс - (ұсынылған аудармасы: баланс, теңгерім)
  расход - (ұсынылған аудармасы: шығыс, шығын)
  трата - (ұсынылған аудармасы: жұмсалым)
  ущерб - (ұсынылған аудармасы: зардап)
  убыток - (ұсынылған аудармасы: залал)
  затрата - (ұсынылған аудармасы: шығын)
  фусти - (ұсынылған аудармасы: фусти)
  издержки - (ұсынылған аудармасы: шығасы)
  амортизация - (ұсынылған аудармасы: амортизация)
  выплата - (ұсынылған аудармасы: төлем жүргізу)
  платеж - (ұсынылған аудармасы: төлем)
  плата - (ұсынылған аудармасы: төлемақы)
  оплата - (ұсынылған аудармасы: төлеу)
  рынок - (ұсынылған аудармасы: нарық, рынок)
  подсчеты - (ұсынылған аудармасы: есептеу)
  ислисление - (ұсынылған аудармасы: есептеп шығару)
  расчет - (ұсынылған аудармасы: есеп айырысу)
  отчет - (ұсынылған аудармасы: есеп беру)
  зачет - (ұсынылған аудармасы: есепке алу)
  учет - (ұсынылған аудармасы: есеп)
  идентификация - (ұсынылған аудармасы: сәйкестендіру)
  кредитор - (ұсынылған аудармасы: кредитор)
  кредит - (ұсынылған аудармасы: кредит)
  ссуда - (ұсынылған аудармасы: несие)
  заем - (ұсынылған аудармасы: қарыз)
  заверение - (ұсынылған аудармасы: растама)
  должник - (ұсынылған аудармасы: борышкер)
  долговые - (ұсынылған аудармасы: борышкерлік)
  долг - (ұсынылған аудармасы: борыш)
  задолженность - (ұсынылған аудармасы: берешек)
  приход - (ұсынылған аудармасы: кіріс)
  прибыль - (ұсынылған аудармасы: пайда)
  заработок - (ұсынылған аудармасы: жұмысақы)
  доход - (ұсынылған аудармасы: табыс)
  градация - (ұсынылған аудармасы: градация)
  глобальный - (ұсынылған аудармасы: жаһандық)
  контракт - (ұсынылған аудармасы: контракт)
  договор - (ұсынылған аудармасы: келісімшарт)
  легальный - (ұсынылған аудармасы: жария, ашық)
  домицилий - (ұсынылған аудармасы: домицилий, ескертпе)
  домицилированный - (ұсынылған аудармасы: домицилденген)
  вариация - (ұсынылған аудармасы: вариация)
  база - (ұсынылған аудармасы: база)
  ассортиментные - (ұсынылған аудармасы: ассортименттік)
  ассигнование - (ұсынылған аудармасы: ассигнование, қаржы бөлу)
  ассоцация - (ұсынылған аудармасы: қауымдастық)
  аренда - (ұсынылған аудармасы: жал)
  аннулирование - (ұсынылған аудармасы: күшін жою)
  упущенный - (ұсынылған аудармасы: қағыс қалған)
  премия - (ұсынылған аудармасы: сыйлықақы)
  вознаграждение - (ұсынылған аудармасы: сыйақы)
  юридическое притязание - (ұсынылған аудармасы: заңды талап ету)
  юридическое лицо - (ұсынылған аудармасы: заңды тұлға)
  эффективно - (ұсынылған аудармасы: тиімді)
  этикетка - (ұсынылған аудармасы: заттаңба)
  этика - (ұсынылған аудармасы: әдеп, этика)
  эскиз - (ұсынылған аудармасы: нобай)
  электронный носитель - (ұсынылған аудармасы: электрондық тасығыш)
  электронное обращение - (ұсынылған аудармасы: электрондық өтініш)
  электронный (цифровой) тахографф - (ұсынылған аудармасы: электрондық (цифрлы) тахографф)
  электронная очередь - (ұсынылған аудармасы: электрондық кезек)
  экстренно - (ұсынылған аудармасы: шұғыл)
  эксплуатация - (ұсынылған аудармасы: пайдалану)
  эквивалент - (ұсынылған аудармасы: балама)
  чип удостоверения личности - (ұсынылған аудармасы: жеке куәлік чипі)
  частично автоматизированная - (ұсынылған аудармасы: ішінара автоматтандырылған)
  штраф - (ұсынылған аудармасы: айыппұл)
  шлюз - (ұсынылған аудармасы: шлюз)
  шанс - (ұсынылған аудармасы: мүмкіндік)
  шаблон - (ұсынылған аудармасы: үлгі, қалып)
  халатность - (ұсынылған аудармасы: салғырттық)
  фронт-офис - (ұсынылған аудармасы: бастапқы-кеңсе)
  формуляр - (ұсынылған аудармасы: формуляр)
  формирование - (ұсынылған аудармасы: қалыптастыру, жасау)
  флешка - (ұсынылған аудармасы: флешка)
  финансовая помощь - (ұсынылған аудармасы: көмекқаржы)
  финансы - (ұсынылған аудармасы: қаржы)
  факт - (ұсынылған аудармасы: факт)
  учреждение - (ұсынылған аудармасы: мекеме)
  учетная регистрация - (ұсынылған аудармасы: есептік тіркеу)
  уценка - (ұсынылған аудармасы: арзандату)
  утилизация - (ұсынылған аудармасы: кәдеге жарату)
  услуга - (ұсынылған аудармасы: қызмет)
  ускорение - (ұсынылған аудармасы: жеделдету)
  упрощенный - (ұсынылған аудармасы: оңтайландырылған)
  уполномоченный орган - (ұсынылған аудармасы: уәкілетті орган)
  уместный - (ұсынылған аудармасы: орынды)
  узел - (ұсынылған аудармасы: торап)
  удостоверение личности - (ұсынылған аудармасы: жеке куәлік)
  удел - (ұсынылған аудармасы: үлес)
  уголок e-gov - (ұсынылған аудармасы: e-gov бұрышы)
  угодье - (ұсынылған аудармасы: пайдаланатын жер)
  уведомление - (ұсынылған аудармасы: хабарлама)
  транзакция - (ұсынылған аудармасы: транзакция)
  «тонкий клиент» - (ұсынылған аудармасы: «сезгіш клиент»)
  технический паспорт - (ұсынылған аудармасы: техникалық паспорт)
  техническая поддержка - (ұсынылған аудармасы: техникалық қолдау)
  тест - (ұсынылған аудармасы: тест)
  территориальные органы - (ұсынылған аудармасы: аумақтық органдар)
  терминал - (ұсынылған аудармасы: терминал)
  телефон доверия - (ұсынылған аудармасы: сенім телефоны)
  текст - (ұсынылған аудармасы: мәтін)
  талон - (ұсынылған аудармасы: талон)
  сход - (ұсынылған аудармасы: жиын)
  сфера - (ұсынылған аудармасы: сала)
  супервайзер - (ұсынылған аудармасы: ұйымдастырушы-бақылаушы)
  сумма - (ұсынылған аудармасы: сома)
  судебные акты - (ұсынылған аудармасы: сот актілері)
  субсидия - (ұсынылған аудармасы: жәрдемқаражат)
  стоимость - (ұсынылған аудармасы: құн)
  степень - (ұсынылған аудармасы: дәреже, деңгей)
  статистический талон - (ұсынылған аудармасы: статистикалық талон)
  стандарт государственных услуг - (ұсынылған аудармасы: мемлекеттік қызметтер стандарты)
  ставка - (ұсынылған аудармасы: мөлшерлеме)
  стабильно - (ұсынылған аудармасы: тұрақты түрде)
  срочно - (ұсынылған аудармасы: шұғыл)
  список - (ұсынылған аудармасы: тізім)
  списание - (ұсынылған аудармасы: есептен шығару)
  специалист - (ұсынылған аудармасы: маман)
  специализированный цон (сцон) - (ұсынылған аудармасы: мамандандырылған хқко (мхқко))
  социальный индивидуальный код (сик) - (ұсынылған аудармасы: әлеуметтік жеке код (әжк))
  состав - (ұсынылған аудармасы: құрам)
  совет - (ұсынылған аудармасы: кеңес)
  собственник - (ұсынылған аудармасы: меншік иесі)
  снип (сан.нормы и правила) - (ұсынылған аудармасы: снжқ (сан.норма және қағидалар))
  смета - (ұсынылған аудармасы: смета)
  служебное жилище - (ұсынылған аудармасы: қызметтік тұрғын үй)
  ситуационный центр - (ұсынылған аудармасы: жағдаяттық орталық, жағдаяттар орталығы)
  систематизация бланков - (ұсынылған аудармасы: бланк өнімдерін жүйелендіру)
  символ - (ұсынылған аудармасы: рәміз, символ)
  сертификат - (ұсынылған аудармасы: сертификат)
  сервитут - (ұсынылған аудармасы: сервитут (шек қою))
  сервисный центр - (ұсынылған аудармасы: сервистік орталық, сервис орталығы)
  сектор самообслуживания - (ұсынылған аудармасы: өзіне өзі қызмет көрсету секторы)
  сделка - (ұсынылған аудармасы: мәміле)
  сводка - (ұсынылған аудармасы: ақпар)
  свидетельство о рождении - (ұсынылған аудармасы: туу туралы куәлік)
  свидетель - (ұсынылған аудармасы: айғақ, куә)
  сводный - (ұсынылған аудармасы: жиынтық)
  сбои в работе системы - (ұсынылған аудармасы: жүйе жұмысындағы кідіріс, жүйе жұмысындағы ақаулар)
  саll-центр «электронного правительства» - (ұсынылған аудармасы: «электрондық үкіметтің» саll-орталығы)
  садоводческое общество - (ұсынылған аудармасы: бағбандық (бағбаншылық) қоғам)
  роспуск - (ұсынылған аудармасы: тарату)
  роспись - (ұсынылған аудармасы: қол қою, қолтаңба)
  ритуал - (ұсынылған аудармасы: салт, жоралғы)
  риск - (ұсынылған аудармасы: тәуекел, қауіп)
  ресепшн - (ұсынылған аудармасы: ресепшн)
  реконструктурирование - (ұсынылған аудармасы: қайта құрылымдау)
  рентабельный - (ұсынылған аудармасы: пайдалы)
  религиозное объединение - (ұсынылған аудармасы: діни бірлестік)
  резон - (ұсынылған аудармасы: дәлел)
  резолюция - (ұсынылған аудармасы: бұрыштама)
  резерв - (ұсынылған аудармасы: қор, резерв)
  режим - (ұсынылған аудармасы: режім, тәртіп)
  регулярный - (ұсынылған аудармасы: ұдайы, үнемі)
  регистрационный пункт «документирование и регистрация населения» (РП ДРН) - (ұсынылған аудармасы: «халықты құжаттандыру және тіркеу» тіркеу пункті (ХҚТ ТП))
  регистрационное дело - (ұсынылған аудармасы: тіркеу ісі)
  регистрация граждан - (ұсынылған аудармасы: азаматтарды тіркеу)
  регистр - (ұсынылған аудармасы: тіркелім)
  реально - (ұсынылған аудармасы: нақты)
  реализация - (ұсынылған аудармасы: іске асыру, өткізу, өткізілім)
  реабилитация - (ұсынылған аудармасы: оңалту)
  ратификация договора - (ұсынылған аудармасы: шартты бекіту)
  расценка - (ұсынылған аудармасы: баға)
  расход - (ұсынылған аудармасы: шығын)
  ранг - (ұсынылған аудармасы: дәреже)
  размещение - (ұсынылған аудармасы: орналастыру)
  разметка - (ұсынылған аудармасы: белгі)
  разбивка - (ұсынылған аудармасы: бөлу)
  пункт общественного доступа (ПОД) - (ұсынылған аудармасы: қоғамдық қолжетімділік пункті (ҚҚП))
  пункт - (ұсынылған аудармасы: пункт, тармақ)
  публично - (ұсынылған аудармасы: жария)
  профиль - (ұсынылған аудармасы: профиль, бейін)
  просчет - (ұсынылған аудармасы: жаңсақ санау)
  просроченный документ - (ұсынылған аудармасы: кешіктірілген құжат)
  пролангация - (ұсынылған аудармасы: мерзімін ұзарту)
  производство - (ұсынылған аудармасы: өндіріс)
  программное обеспечение - (ұсынылған аудармасы: бағдарламалық қамтамасыз ету)
  приоритет - (ұсынылған аудармасы: басымдылық)
  приписка - (ұсынылған аудармасы: қосып жазу)
  принцип - (ұсынылған аудармасы: қағидат)
  прием документов - (ұсынылған аудармасы: құжаттарды қабылдау)
  привилегия - (ұсынылған аудармасы: артықшылық)
  претензия - (ұсынылған аудармасы: наразылық)
  престиж - (ұсынылған аудармасы: мәртебе)
  прения - (ұсынылған аудармасы: жарыссөз)
  прейскурант - (ұсынылған аудармасы: баға анықтамалығы)
  правоустанавливающий - (ұсынылған аудармасы: құқық белгілейтін құжат)
  правоприемник - (ұсынылған аудармасы: құқық иеленуші)
  право - (ұсынылған аудармасы: құқық)
  постоянно - (ұсынылған аудармасы: тұрақты)
  потенциальный поставщик - (ұсынылған аудармасы: әлеуетті өнім беруші)
  портал электронного правительства (ПЭП) - (ұсынылған аудармасы: электрондық үкімет порталы (ЭҮП))
  по типу клиента - (ұсынылған аудармасы: клиенттің типі бойынша)
  посетитель - (ұсынылған аудармасы: келуші)
  по принципу «одного окна» - (ұсынылған аудармасы: «жалғыз терезе» қағидаты бойынша)
  по предварительной записи - (ұсынылған аудармасы: алдын ала жазылу бойынша)
  по отзывам граждан - (ұсынылған аудармасы: азаматтардың пікірі бойынша)
  помещение - (ұсынылған аудармасы: үй-жай)
  пользователь - (ұсынылған аудармасы: пайдаланушы)
  показание - (ұсынылған аудармасы: көрсетілім)
  позиция - (ұсынылған аудармасы: ұстаным)
  погашение - (ұсынылған аудармасы: өтеу)
  платежный шлюз «электронного правительства» - (ұсынылған аудармасы: «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі)
  пилотный режим - (ұсынылған аудармасы: пилоттық режім)
  перепланировка - (ұсынылған аудармасы: қайта жоспарлау)
  первичный объект - (ұсынылған аудармасы: бастапқы объект (нысан))
  паспорт - (ұсынылған аудармасы: төлқұжат)
  партнер - (ұсынылған аудармасы: серіктес)
  оценка - (ұсынылған аудармасы: бағалау)
  официально - (ұсынылған аудармасы: ресми)
  офис - (ұсынылған аудармасы: кеңсе)
  отчет - (ұсынылған аудармасы: есеп)
  отсрочка - (ұсынылған аудармасы: кейінге қалдыру)
  отрасль - (ұсынылған аудармасы: сала)
  отказать - (ұсынылған аудармасы: қабылдамау)
  отказ - (ұсынылған аудармасы: бас тарту)
  отдел - (ұсынылған аудармасы: бөлім)
  отдаленный район - (ұсынылған аудармасы: шалғайдағы аудан)
  освоение - (ұсынылған аудармасы: игеру)
  оригинал документа - (ұсынылған аудармасы: құжаттың түпнұсқасы)
  оргтехника - (ұсынылған аудармасы: ұйымдастырушылық техника)
  операционная система - (ұсынылған аудармасы: операциялық жүйе)
  операционный зал - (ұсынылған аудармасы: реттеу залы)
  оперативное управление - (ұсынылған аудармасы: жедел басқару)
  опекунство - (ұсынылған аудармасы: қорғаншылық, қамқоршылық)
  оплата - (ұсынылған аудармасы: төлемақы)
  онлайн-очередь - (ұсынылған аудармасы: онлайн-кезек)
  онлайн заявки - (ұсынылған аудармасы: онлайн өтінімдер)
  объект недвижимости - (ұсынылған аудармасы: жылжымайтын мүлік объектісі)
  общее совместное право - (ұсынылған аудармасы: ортақ бірлескен құқық)
  обременения - (ұсынылған аудармасы: ауыртпалықтар)
  обращение граждан - (ұсынылған аудармасы: азаматтардың өтініштері)
  оборудование - (ұсынылған аудармасы: жабдық)
  обнародовать - (ұсынылған аудармасы: жариялау)
  обесценение - (ұсынылған аудармасы: құнсыздану)
  обвинение - (ұсынылған аудармасы: айыптау)
  нотариально заверенное - (ұсынылған аудармасы: нотариалды куәландырылған)
  неформальный - (ұсынылған аудармасы: бейресми)
  неустойка - (ұсынылған аудармасы: тұрақсыздық айыппұлы)
  непредвиденный - (ұсынылған аудармасы: тосын)
  непосредственный - (ұсынылған аудармасы: тікелей)
  необоснованный отказ - (ұсынылған аудармасы: негізсіз бас тарту)
  неликвидный - (ұсынылған аудармасы: өтімсіз)
  нелегальный - (ұсынылған аудармасы: заңсыз)
  нежилое помещение - (ұсынылған аудармасы: тұруға болмайтын үй-жай)
  недоимка - (ұсынылған аудармасы: бересі)
  недобросовестный участник гз (бух) - (ұсынылған аудармасы: мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы)
  недееспособный - (ұсынылған аудармасы: қабілетсіз)
  недвижимое имущество - (ұсынылған аудармасы: жылжымайтын мүлік)
  невостребованные документы - (ұсынылған аудармасы: талап етілмеген құжаттар)
  ндс (бух) - (ұсынылған аудармасы: ққс)
  начальник - (ұсынылған аудармасы: бастық)
  национальный удостоверяющий центр - (ұсынылған аудармасы: ұлттық куәландырушы орталық)
  наценка - (ұсынылған аудармасы: үстеме)
  наследник - (ұсынылған аудармасы: мұрагер)
  накопительный сектор - (ұсынылған аудармасы: жинақтау секторы)
  наказ - (ұсынылған аудармасы: аманат)
  назначение (кадры) - (ұсынылған аудармасы: тағайындау)
  назначения платежа (бух) - (ұсынылған аудармасы: төлем мазмұны)
  наем - (ұсынылған аудармасы: жалдау)
  надлежащие меры - (ұсынылған аудармасы: тиісті шаралар)
  награда - (ұсынылған аудармасы: марапат)
  наглядно - (ұсынылған аудармасы: көрнекі)
  навык - (ұсынылған аудармасы: дағды)
  мотивация - (ұсынылған аудармасы: уәждеме)
  мотив - (ұсынылған аудармасы: уәж)
  монтаж - (ұсынылған аудармасы: монтаж)
  момент - (ұсынылған аудармасы: сәт)
  мобильный цон - (ұсынылған аудармасы: мобильдік хқко)
  мобильная группа - (ұсынылған аудармасы: жедел топ)
  методология - (ұсынылған аудармасы: әдіснама)
  местные исполнительные органы - (ұсынылған аудармасы: жергілікті атқарушы органдар)
  менторство - (ұсынылған аудармасы: тәлімгерлік)
  ментор - (ұсынылған аудармасы: тәлімгер)
  меморандум - (ұсынылған аудармасы: меморандум)
  междустрочный - (ұсынылған аудармасы: жоларалық)
  масштаб - (ұсынылған аудармасы: ауқым)
  масса - (ұсынылған аудармасы: бұқара)
  льготы - (ұсынылған аудармасы: жеңілдіктер)
  лицензия - (ұсынылған аудармасы: лицензия)
  личное дело - (ұсынылған аудармасы: жеке іс)
  листок убытия - (ұсынылған аудармасы: кету парағы)
  листок прибытия - (ұсынылған аудармасы: келу парағы)
  ликвидация - (ұсынылған аудармасы: жою)
  летальность - (ұсынылған аудармасы: өлім-жітім)
  легетимный - (ұсынылған аудармасы: заңды)
  легально - (ұсынылған аудармасы: жария)
  курьер - (ұсынылған аудармасы: шабарман)
  критерий - (ұсынылған аудармасы: өлшем)
  крестьянское хозяйство - (ұсынылған аудармасы: шаруа қожалығы)
  коррупция - (ұсынылған аудармасы: жемқорлық)
  корректировка - (ұсынылған аудармасы: түзету)
  корпоративная культура - (ұсынылған аудармасы: корпоративтік мәдениет)
  кооператив собственников квартир (кск) - (ұсынылған аудармасы: пәтер иелерінің кооперативі (пик))
  конфликтный клиент - (ұсынылған аудармасы: жанжалды клиент)
  конфиденциально - (ұсынылған аудармасы: құпия)
  конференция - (ұсынылған аудармасы: конференция)
  контролер - (ұсынылған аудармасы: бақылаушы)
  контракт - (ұсынылған аудармасы: келісімшарт)
  консультация - (ұсынылған аудармасы: кеңес беру)
  консультант - (ұсынылған аудармасы: кеңесші)
  консенсус - (ұсынылған аудармасы: бәтуа)
  конкретный - (ұсынылған аудармасы: нақты)
  кондоминимум - (ұсынылған аудармасы: кондоминимум)
  компетентность - (ұсынылған аудармасы: құзыреттілік)
  компенсационные выплаты - (ұсынылған аудармасы: өтемақы төлемдері)
  комментарий - (ұсынылған аудармасы: түсіндірме)
  количество - (ұсынылған аудармасы: саны)
  клиент - (ұсынылған аудармасы: клиент)
  классификация - (ұсынылған аудармасы: сыныптау)
  квитанция - (ұсынылған аудармасы: түбіртек)
  квартира - (ұсынылған аудармасы: пәтер)
  категория услуг - (ұсынылған аудармасы: қызметтер санаты)
  карьера - (ұсынылған аудармасы: мансап)
  карт риддер - (ұсынылған аудармасы: карт риддер)
  казна - (ұсынылған аудармасы: қазына)
  кадастровая информация - (ұсынылған аудармасы: кадастрлық ақпарат)
  исход дела - (ұсынылған аудармасы: істің нәтижесі)
  истец - (ұсынылған аудармасы: талапкер)
  использование - (ұсынылған аудармасы: пайдалану)
  исполнено с нарушением срока - (ұсынылған аудармасы: мерзімі бұзылып орындалған)
  инфраструктура - (ұсынылған аудармасы: инфрақұрылым)
  информационная система - (ұсынылған аудармасы: ақпараттық жүйе)
  инфляция - (ұсынылған аудармасы: инфляция)
  интернет-ресурс - (ұсынылған аудармасы: интернет-ресурс)
  интерактивная доска - (ұсынылған аудармасы: интерактивті тақта)
  интеллегент - (ұсынылған аудармасы: зиялы)
  инструкция - (ұсынылған аудармасы: нұсқаулық)
  инструктор - (ұсынылған аудармасы: нұсқаушы)
  инспектор - (ұсынылған аудармасы: инспектор)
  инициатива - (ұсынылған аудармасы: бастама)
  инициалы - (ұсынылған аудармасы: аты-жөні)
  индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - (ұсынылған аудармасы: жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН))
  инвалид - (ұсынылған аудармасы: мүгедек)
  интегрированная информационная система (ИИС) - (ұсынылған аудармасы: ықпалдастырылған ақпараттық жүйе (ЫАЖ))
  изъятие документа - (ұсынылған аудармасы: құжатты алып тастау)
  израсходовано - (ұсынылған аудармасы: жұмсалды)
  износ - (ұсынылған аудармасы: тозу)
  изменение характеристики - (ұсынылған аудармасы: сипаттаманың өзгеруі)
  изменение сведения о правообладателе - (ұсынылған аудармасы: құқық иесі туралы мәліметтің өзгеруі)
  изменение идентификационных характеристик - (ұсынылған аудармасы: сәйкестендіру сипатын өзгерту)
  извещение - (ұсынылған аудармасы: хабарлама)
  иерархия служебная - (ұсынылған аудармасы: қызметтік дәреже)
  здание - (ұсынылған аудармасы: ғимарат)
  заявление установленного образца - (ұсынылған аудармасы: белгіленген үлгідегі өтініш)
  заявитель - (ұсынылған аудармасы: өтініш беруші)
  заседание - (ұсынылған аудармасы: отырыс)
  заработная плата - (ұсынылған аудармасы: жалақы)
  запрос - (ұсынылған аудармасы: сұраным)
  залогодержатель - (ұсынылған аудармасы: кепілұстаушы)
  закуп - (ұсынылған аудармасы: сатып алу)
  законодательство - (ұсынылған аудармасы: заңнама)
  задержка - (ұсынылған аудармасы: кідіріс, кідірту)
  задача - (ұсынылған аудармасы: міндет)
  загс - (ұсынылған аудармасы: ахаж)
  завещательное письмо - (ұсынылған аудармасы: мұрахат)
  забота - (ұсынылған аудармасы: қамқорлық)
  заблаговременно - (ұсынылған аудармасы: күні бұрын)
  журнал учета - (ұсынылған аудармасы: есепке алу журналы)
  жилищно-эксплуатационный - (ұсынылған аудармасы: тұрғын үй-пайдалану)
  жилищная помощь - (ұсынылған аудармасы: тұрғын үй көмегі)
  жилое помещение - (ұсынылған аудармасы: тұрғын үй)
  жалоба - (ұсынылған аудармасы: шағым)
  единая электронная очередь - (ұсынылған аудармасы: бірыңғай электрондық кезек)
  единая база данных - (ұсынылған аудармасы: бірыңғай дерекқор)
  дубликат правоустанавливающего документа - (ұсынылған аудармасы: құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасы)
  доход валовый - (ұсынылған аудармасы: жалпы табыс)
  досье - (ұсынылған аудармасы: деректеме)
  достоверный - (ұсынылған аудармасы: дәйекті)
  досрочно - (ұсынылған аудармасы: мерзімінен бұрын)
  допустить к тестированию - (ұсынылған аудармасы: тестілеуден өтуге жіберілсін)
  дополнительное соглашение - (ұсынылған аудармасы: қосымша келісім)
  доплата - (ұсынылған аудармасы: қосымша ақы)
  домовладение - (ұсынылған аудармасы: үйге иелік ету)
  домовладелец - (ұсынылған аудармасы: үй иесі)
  долевое участие - (ұсынылған аудармасы: үлеске қатысу)
  доля - (ұсынылған аудармасы: үлес)
  должность - (ұсынылған аудармасы: лауазым)
  договор ренты - (ұсынылған аудармасы: түсім шарты)
  договор купли- продажи - (ұсынылған аудармасы: сатып алу-сату шарты)
  договор залога (дз) - (ұсынылған аудармасы: кепіл шарты (кш))
  договор дарения - (ұсынылған аудармасы: сыйға беру шарты)
  доверительное управление - (ұсынылған аудармасы: сенімгерлік басқару)
  доверенное лицо - (ұсынылған аудармасы: сенім білдірген тұлға)
  доверенность - (ұсынылған аудармасы: )сенімхат
  дилер - (дилер)
  диалог - (диалог)
  дефектный акт - (ұсынылған аудармасы: ақау акті)
  делимое имущество - (ұсынылған аудармасы: бөлінетін мүлік)
  декада - (ұсынылған аудармасы: онкүндік)
  действующий закон - (ұсынылған аудармасы: қолданыстағы заң)
  действие - (ұсынылған аудармасы: әрекет, іс-қимыл)
  дееспособный - (ұсынылған аудармасы: іс-әрекетке қабілетті)
  дебитор - (дебитор)
  движимое имущество - (ұсынылған аудармасы: жылжымалы мүлік)
  дата - (ұсынылған аудармасы: күні)
  дарение - (ұсынылған аудармасы: сыйға беру)
  давность исковая - (ұсынылған аудармасы: талаптың ескіруі)
  графа - (ұсынылған аудармасы: баған)
  граждане с ограниченными возможностями - (ұсынылған аудармасы: мүмкіндігі шектеулі азаматтар)
  гражданство - (ұсынылған аудармасы: азаматтық)
  гост - (ұсынылған аудармасы: мемст)
  государственная собственность - (ұсынылған аудармасы: мемлекеттік меншік)
  государственная регистрация - (ұсынылған аудармасы: мемлекеттік тіркеу)
  государственная пошлина - (ұсынылған аудармасы: мемлекеттік баж)
  государственная база данных «регистр недвижимости» - (ұсынылған аудармасы: «жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік дерекқоры)
  горящие заявки - (ұсынылған аудармасы: жедел өтінімдер)
  гласность - (ұсынылған аудармасы: жариялылық)
  глава - (ұсынылған аудармасы: басшы; тарау)
  гид - (ұсынылған аудармасы: жолбасшы)
  гербовая печать - (ұсынылған аудармасы: елтаңбалы мөр)
  гербовый бланк - (ұсынылған аудармасы: елтаңбалы бланк)
  генеральный - (ұсынылған аудармасы: бас)
  гарантийное письмо - (ұсынылған аудармасы: кепілхат)
  гарант - (ұсынылған аудармасы: кепілгер)
  выручка - (ұсынылған аудармасы: түсім)
  выдача дубликата лицензии - (ұсынылған аудармасы: лицензияның телнұсқасын беру)
  выдача готовых документов - (ұсынылған аудармасы: дайын құжаттарды беру)
  выгода - (ұсынылған аудармасы: пайда)
  вывеска - (ұсынылған аудармасы: маңдайша)
  входящий номер - (ұсынылған аудармасы: кіріс нөмірі)
  вторичный объект - (ұсынылған аудармасы: екінші нысан)
  временное удостоверение - (ұсынылған аудармасы: уақытша жеке куәлік)
  востребование - (ұсынылған аудармасы: талап ету)
  возникновение права собственности - (ұсынылған аудармасы: меншік құқығының пайда болуы)
  возникновение права залога - (ұсынылған аудармасы: кепіл құқығының пайда болуы)
  возмездное оказание услуг - (ұсынылған аудармасы: өтеулі қызмет көрсету)
  возмездная сделка - (ұсынылған аудармасы: ақылы мәміле, өтеулі мәміле)
  возмездно - (ұсынылған аудармасы: өтеулі)
  возмещение - (ұсынылған аудармасы: өтеу)
  возврат документов - (ұсынылған аудармасы: құжаттарды қайтару)
  военный билет - (ұсынылған аудармасы: әскери билет)
  военнообязанный - (ұсынылған аудармасы: әскери міндетті)
  внештатный - (ұсынылған аудармасы: штаттан тыс)
  владелец - (ұсынылған аудармасы: иегер)
  видеоконференцсвязь - (ұсынылған аудармасы: бейне конференция байланысы)
  вид на жительство - (ұсынылған аудармасы: ықтиярхат)
  взятка - (ұсынылған аудармасы: пара)
  взыскатель - (ұсынылған аудармасы: өндіріп алушы)
  взимание - (ұсынылған аудармасы: өндіріп алу)
  взаимное согласие сторон - (ұсынылған аудармасы: тараптардың өзара келісімі)
  вестник - (ұсынылған аудармасы: хабаршы)
  верхний колонтитул - (ұсынылған аудармасы: үстіңгі деректеме)
  бэк-офис - - (ұсынылған аудармасы: жабық-кеңсе)
  бумага гербовая - (ұсынылған аудармасы: елтаңбалы қағаз)
  блокировка (комп.) - (ұсынылған аудармасы: бұғаттау)
  бланк строгой отчетности - (ұсынылған аудармасы: қатаң есептегі бланк)
  благосостояние - (ұсынылған аудармасы: әл-ауқат)
  благо - (ұсынылған аудармасы: игілік)
  бизнес-процесс - (ұсынылған аудармасы: бизнес-үдеріс)
  бейджик - (бейджик)
  бесхозный объект - (ұсынылған аудармасы: иесіз объект)
  бессрочный - (ұсынылған аудармасы: мерзімсіз)
  безработные граждане - (ұсынылған аудармасы: жұмыссыз азаматтар)
  без нотариальная сделка - (ұсынылған аудармасы: нотариалды емес мәміле)
  безвозмездныйбезвозмездный - (ұсынылған аудармасы: өтеусіз)
  безбарьерный - (ұсынылған аудармасы: кедергісіз, бөгесінсіз)
  безальтернативный - (ұсынылған аудармасы: баламасыз)
  банкрот - (банкрот)
  банковские реквизиты- (ұсынылған аудармасы: банк деректемесі)
  аффилированное лицо - (ұсынылған аудармасы: үлестес тұлға)
  ассигнование - (ұсынылған аудармасы: қаржы бөлу)
  ассигнация - (ұсынылған аудармасы: қағаз ақша)
  аттестация - (ұсынылған аудармасы: аттестаттау)
  архитектура и градостроительство - (ұсынылған аудармасы: сәулет және қала құрылысы)
  архивная копия - (ұсынылған аудармасы: мұрағат көшірмесі)
  архивная копия - (ұсынылған аудармасы: )
  архивариус - (ұсынылған аудармасы: мұрағатшы)
  арест (недвиж.) - (ұсынылған аудармасы: мүлікқамақ)
  арендный договор - (ұсынылған аудармасы: жалдау шарты)
  арендатор - (ұсынылған аудармасы: жалгер)
  апостилирование - (ұсынылған аудармасы: апостильдеу)
  апостиль - (апостиль)
  аппелляция - (ұсынылған аудармасы: аппелляция, шағыну)
  амортизация - (ұсынылған аудармасы: тозымпұл)
  аннулировано - (ұсынылған аудармасы: күші жойылды)
  анонимно - (ұсынылған аудармасы: жасырын)
  аналог -(ұсынылған аудармасы: ұқсас)
  альтернативный - (ұсынылған аудармасы: баламалы)
  алиментчик - (ұсынылған аудармасы: алимент төлеуші)
  алимент - (алимент)
  акционерное общество «национальные информационные технологий» (ао «нит») - (ұсынылған аудармасы: «ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы («ұат» ақ))
  актуальный вопрос - (ұсынылған аудармасы: өзекті мәселе)
  акт сверки - (ұсынылған аудармасы: салыстыру акті)
  адресная справка с места жительства - (ұсынылған аудармасы: тұрғылықты жерінен мекенжай анықтамасы )
  адаптация - (ұсынылған аудармасы: бейімделу)
  автоматизация государственных услуг - (ұсынылған аудармасы: мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру)
  Инфологическая статистическая метаинформация - (ұсынылған аудармасы: Инфологиялық статистикалық метаақпарат)
  Индексация - (ұсынылған аудармасы: Индекстеу)
  Визуализированные данные (таблицы) - (ұсынылған аудармасы: Көрнекіленген деректер (кестелер))
  Акроним - (Акроним)
  Срез - (ұсынылған аудармасы: Кесінді)
  Транзакционная база - (ұсынылған аудармасы: транзакциялық қор)
  Вариация - (ұсынылған аудармасы: Вариация/түрлендірме)
  Предельная ошибка - (ұсынылған аудармасы: Шекті қате)
  Стратифицированный - (ұсынылған аудармасы: Стратификацияланған)
  Невероятностные методы - (ұсынылған аудармасы: Ықтималды емес әдістер)
  Продвижение документа - (ұсынылған аудармасы: Құжатты ілгерілету)
  Номинальный - (ұсынылған аудармасы: Бастапқы)
  Законопослушный - (ұсынылған аудармасы: Заңға мойынсынатын, Заңға бағынатын)
  Недобросовестный - (ұсынылған аудармасы: Жосықсыз)
  Чувствительные товары - (ұсынылған аудармасы: Сезімтал тауарлар)
  Непосредственная поставка и прямая поставка - (ұсынылған аудармасы: Тікелей және тура жеткізу)
  Приготовление и подготовка - (ұсынылған аудармасы: Дайындау және дайындық)
  Вертикальная мобильность - (ұсынылған аудармасы: Тікелей жеделдету, Тік оқшаулық)
  Условия договора - (ұсынылған аудармасы: Шарттың талаптары)
  Оказание государственной услуги - (ұсынылған аудармасы: Мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну, Мемлекеттік қызмет көрсетуді жасау)
  Государственная услуга - (ұсынылған аудармасы: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет)
  Услуга - (ұсынылған аудармасы: қызмет көрсету)
  труднодоступный населенный пункт - (ұсынылған аудармасы: жетуі қиын елді мекен)
  травматизм - (ұсынылған аудармасы: жарақаттанушылық)
  структура заболеваемости - (ұсынылған аудармасы: сырқаттанушылық құрылымы)
  слухопротезирование - (ұсынылған аудармасы: есту мүшесін протездеу)
  стерильный - (стерильді, зарарсыздандырылған)
  свободная зона от гриппа (от малярии) - (ұсынылған аудармасы: тұмаудан (безгектен ) таза аймақ)
  родственный донор - (ұсынылған аудармасы: туыстық донор)
  реализация (лекарственных средств) - (өткізу (дәрілік заттарды))
  профилактика, диагностика заболеваний - (ұсынылған аудармасы: аурулардың профилактикасы, диагностикасы)
  потери (человеческие) - (ұсынылған аудармасы: шығыны (адам))
  полагать - (ұсынылған аудармасы: пайымдау)
  пересадка (органов) - (ұсынылған аудармасы: ауыстырып қондыру (ағзаларды))
  отпуск (лекарственных средств) - (беру, босату (дәрілік заттарды))
  оперативное реагирование - (жедел әрекет ету, ден қою шаралары)
  нежелательная беременность - (қажетсіз, ықтиярсыз жүктілік)
  летальность от травматизма - (ұсынылған аудармасы: жарақаттанушылықтан өлім)
  костный мозг - (ұсынылған аудармасы: сүйек кемігі)
  комплектующий - (ұсынылған аудармасы: жинақтаушы)
  комплектация - (ұсынылған аудармасы: жинақтама)
  клинико-затратная группа - (ұсынылған аудармасы: клиникалық-шығындық топтар)
  здоровый образ жизни - (ұсынылған аудармасы: саламатты өмір салты)
  здоровая конкуренция - (тиімді, әділ бәсекелестік)
  вирусный гепатит - (вирусты гепатит)
  активный туберкулез - (белсенді, өршіген туберкулез)
  адекватное состояние - (қалыпты, адекватты жағдай)
  адекватное лечение - (дұрыс, тиімді, барабар емдеу)
  сол (марсианские сутки)
  коллайдер
  геостационарный
  космический аппарат
  Нанотехнологии
  найм (жилья)
 
 
Голосование / Дауыс беру
Портлет менюі